Fases

7 fases volgens richtlijnen
branchevereniging

Wij werken volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door de Branchevereniging van Nederlandse Architecten (BNA), waarbij een duidelijke fasering van de werkzaamheden wordt omschreven per project. Deze fases worden doorlopen voordat het gebouw uiteindelijk staat en in gebruik kan worden genomen. Dit geldt voor zowel kleinere aan- en verbouw projecten als grotere nieuwbouw of herbestemming.

Initiatief

Fase 1

In deze fase wordt de huisvestingsbehoefte (de vraag) geïnventariseerd, de haalbaarheid onderzocht en het project gedefinieerd.

 

Onze werkzaamheden in deze fase:
– projectdefinitie;
– opstellen van het programma van eisen (PvE) op basis waarvan het ontwerp wordt gemaakt;
– onderzoek bestemmingsplan;
– stichtingskostenraming/ budgetstelling;
– globale planning.

Ontwerp

Fase 2

In deze fase wordt de huisvesting ontworpen. Dit begint met een schetsontwerp (SO) waarbij grove ideeën worden geschetst. Hierbij wordt veelal een aantal alternatieven onderzocht.
Tijdens het voorontwerp (VO) wordt een globale voorstelling van het bouwwerk ontwikkeld, zodanig dat dit een goed beeld geeft van de situering, de functionele en de ruimtelijke opbouw en de architectonische verschijningsvorm. Tijdens deze fase worden installaties, constructie e.d. integraal mee ontworpen. Goede integratie van licht, lucht, ruimte, akoestiek en comfort zijn van groot belang. Daarbij wordt gezocht naar een optimale indeling, waarbij efficiënt en functioneel ruimtegebruik worden meegenomen. Duurzaamheid en energiezuinigheid is voor ons zo vanzelfsprekend dat dit bij alle projecten wordt geïntegreerd, uiteraard afgestemd op de ambitie van de opdrachtgever.

De ontwerpfase eindigt met het afronden van het defintief ontwerp (DO). Dit is een volledig gemaatvoerd en uitgedacht ontwerp. Alle onderdelen zijn op tekening verwerkt zoals materialen, inrichting, installaties, constructie. Tevens zijn detailtekeningen van de uitstraling van het bouwwerk ontworpen en getekend. Berekeningen om een goed binnenklimaat te garanderen als daglichtberekeningen, ventilatie, energieprestatie en milieuprestatie worden in deze fase gemaakt. Op basis van het DO kan een WABO-omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Technisch Ontwerp

Fase 3

Voor het technisch ontwerp (TO) wordt het DO verder in technische zin uitgewerkt. Alle facetten van het bouwwerk worden gespecificeerd en beschreven. Tevens hoe e.e.a. technisch moet worden uitgevoerd om aan de verschillende vereisten vanuit het ontwerp te voldoen.
Naast één en ander in tekening uit te werken wordt de vereisten voor de uitvoering omschreven in een technische omschrijving of bestek. Dit bestek beschrijft puntsgewijs de voorwaarden waaronder de uitvoerend aannemer dient te werken en de kwaliteit van alle onderdelen wordt hierin beschreven. Het vastleggen van deze voorwaarden en vereisten heeft onder andere als voordeel dat de prijsaanbieding van aannemers goed te vergelijken is. Tevens is het bestek de basis voor het (juridisch) contract tussen de opdrachtgever en de aannemer.

Prijs- en contractvorming

Fase 4

Tijdens deze fase wordt de uitvoerende partij geselecteerd en gecontracteerd. Op basis van het technisch ontwerp (of bestek) worden een aantal aannemers uitgenodigd tot het maken van een prijsaanbieding. Wij verstrekken hen de aanbestedingsstukken, verstrekken inlichtingen over de uitvoering van het werk en beoordelen aangedragen alternatieven. Met de diverse aanbiedingen adviseren wij de opdrachtgever over de gunning. Voor de gunning verzorgen wij de (juridische) contractstukken, waarbij naast het bestek de totaalprijs, de betalingstermijnen, de tijdspanne en start van de uitvoering zijn vastgelegd.

Uitvoeringsgereed Ontwerp

Fase 5

Bij met name grote projecten is het gewenst voor bepaalde onderdelen werktekeningen te vervaardigen. Voor onderdelen die geprefabriceerd worden, worden ontwerp-tekeningen gemaakt die aan toeleveranciers worden verzonden. Dit geldt voor onderandere prefab beton, trappen, installaties e.d. Vanuit de aannemer kan ook de vraag komen bepaalde onderdelen nader te onderzoeken en te tekenen. Ook dit wordt in deze fase uitgewerkt.

Ontwerp

Fase 6

Om er voor te zorgen dat de gewenste kwaliteit en verwachtingen die in de initiatieffase zijn gesteld ook daadwerkelijk worden gerealiseerd is het van groot belang directievoering (of bouwbegeleiding) te verzorgen tijdens een project. Een juiste overdracht van informatie en controle op de verwerking van deze informatie is mede door de veelheid aan partijen in de bouw cruciaal.
Tijdens de directievoering vertegenwoordigen wij u als opdrachtgever. Wij houden toezicht op de uitvoering zodat het conform het contract wordt gebouwd. Daarnaast beoordelen wij meer- en minderwerk en verzorgen wij de staten hiervan. Daar waar nodig sturen we tijdens de uitvoering bij.

De fase “directievoering” is altijd gekoppeld aan de bouwtijd en eindigt dan ook bij de oplevering. Wij houden een opname van het werk en verwerken dit in het Proces-verbaal van Oplevering. Hierin wordt het gehele werk nagelopen op uitvoering en werking van de diverse onderdelen.

Directievoering

Fase 7

Bij met name grote projecten is het gewenst voor bepaalde onderdelen werktekeningen te vervaardigen. Voor onderdelen die geprefabriceerd worden, worden ontwerp-tekeningen gemaakt die aan toeleveranciers worden verzonden. Dit geldt voor onderandere prefab beton, trappen, installaties e.d. Vanuit de aannemer kan ook de vraag komen bepaalde onderdelen nader te onderzoeken en te tekenen. Ook dit wordt in deze fase uitgewerkt.

Nazorg

Fase 8

Tijdens het gebruik en de exploitatie van het opgeleverde gebouw, ondersteunen wij de opdrachtgever bij het gebruik en het onderhoud van het gebouw. Wij adviseren tijdens de onderhoudstermijn. Voor kleinere werken is dit 3 maanden, voor grote veelal 6 maanden. De “kinderziektes” zijn daarna veelal eruit.
Desgewenst kunnen wij u een langere termijn aanbieden.